Integritetspolicy
Boka buss

Integritetspolicy

Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Nilsbuss hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

 

Information om personuppgifter

Personuppgifter är all information som härrör till en identifierad eller identifierbar levande individ. Olika uppgifter, som insamlas tillsammans och kan leda till identifiering av en viss person, utgör också personuppgifter. Exempel på personuppgifter inkluderar förnamn, efternamn, e-postadress, hemadress, telefonnummer, anställningsnummer, ID-kortnummer, cookie-ID, IP-nummer.

 

Den personuppgiftsansvariges identitet och kontaktuppgifter

Nilsbuss AB (556046-2813)
Box 47, 598 21 Vimmerby
Tel.: 0492-56 66 00
E-post: info@nilsbuss.se
Hemsida: www.nilsbuss.se

 

Behandlade personuppgifter, ändamål och rättslig grund

Vi ska se till att alla våra personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs. Vi ska vara transparenta avseende hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Nilsbuss ska endast samla in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. I normala fall samlar vi in personuppgifter när någon:

  • bokar buss, resa eller annat evenemang,
  • tar del av information och anmäler sig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m.,
  • svarar på enkäter och deltar i undersökningar,
  • söker lediga tjänster eller anmäler sitt intresse för anställning hos oss och
  • besöker något av våra kontor, söker kontakt med oss i övrigt eller på annat sätt kommer i kontakt med oss.

Nilsbuss ska inte begära känslig information, s.k. känsliga personuppgifter, (exempelvis uppgifter relaterade till ras eller etniskt ursprung, religiös övertygelse, kriminellt förflutet, kroppslig eller mental hälsa eller sexuell läggning), såvida det inte finns rättsliga grunder för detta vid rekrytering eller anställning.

I samband med köp eller anmälan via våra webbplatser, per telefon, mail eller brev beställer nyhetsbrev, bokar resa eller annan tjänst, registreras man som kund hos Nilsbuss. Information som lämnas ska registreras och användas för administration av beställda tjänster eller produkter. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsföringsändamål eller för att skicka reklammaterial eller kommunikation avseende tjänster tillhandahållna av Nilsbuss. Vi ska inte använda eller dela personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med det ursprungliga ändamål för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande samtycke har erhållits. Det är vår målsättning att bara samla in personuppgifter med vetskap eller med samtycke.

Man ska när som helst kunna begära att vi slutar skicka e-post eller annan kommunikation som genereras baserat på ens registrering på våra webbplatser.

 

Överföring av personuppgifter

Nilsbuss ska vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att överföringar av personuppgifter till tredje man eller utomlands är förenliga med de ändamål som angivits för individen och de avtalsförpliktelser som gäller avseende sådan personlig information. Alla identifierbara personuppgifter som lämnas till Nilsbuss lämnas på helt frivillig basis. Nilsbuss ska aldrig sälja, publicera eller lämna ut uppgifter om någon till någon icke närstående tredje part utan att först underrätta besökaren och inhämta uttryckliga tillstånd och godkännande.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning. Vi kan t.ex. bli skyldiga på grund av tvingande bestämmelser att överföra dina personuppgifter till myndigheter såsom Revisorsnämnden (RN) som utövar tillsyn över revisorer i Sverige. En revisor är enligt lag skyldig att tillhandahålla RN uppgifter och handlingar som RN begär i sin tillsynsverksamhet. Vi får också i den utsträckning lagen tillåter överföra och på annat sätt behandla dina personuppgifter för att försvara Nilsbuss legitima intressen, till exempel i tvistemåls- eller brottmålsrättegångar.

Om vi beslutar att sälja, köpa, gå samman eller på annat sätt omorganisera vår affärsverksamhet kan detta innebära att vi överför personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras rådgivare, eller tar emot personuppgifter från säljare och deras rådgivare.

 

Informationsintegritet

Nilsbuss ska vidta rimliga åtgärder för att kontrollera att personuppgift är relevant, korrekt, fullständig och aktuell för de ändamål för vilka den ska användas.

 

Tid under vilken personuppgifterna behandlas

Nilsbuss ska vidta rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Vi behåller personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande d.v.s. tillhandahålla tjänsten eller varan, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Har man samtyckt till att sina kontaktuppgifter ska få ligga kvar i vårt register för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess man önskar att uppgifterna ska tas bort. Till följd av lag eller annan författning kan vi vara tvungna att behandla personuppgifterna under ytterligare tid. Personuppgifter som ingår i och utgör räkenskapsmaterial måste enligt lag sparas i sju år.

 

Rättigheter för den registrerade

Den registrerade, d.v.s. kontaktpersonen, kunden eller annan person som uppgifterna angår, ska ha rätt att få information om vår behandling av dennes personuppgifter. Därtill ska den registrerade ha rätt till ett kostnadsfritt registerutdrag per år innehållande dennes personuppgifter som vi behandlar. Den registrerade ska genom att kontakta oss kunna rätta eller blockera sin personuppgift eller återkalla sitt samtycke.

 

Klagomål

Om den registrerade vill klaga på vår behandling av hans eller hennes personuppgifter, kan detta ske direkt till oss enligt vår kontaktinformation ovan.

Klagomål kan även inges till tillsynsmyndigheten, d.v.s. Datainspektionen.

Miljösmart resande AAA Sveriges Bussföretag Swedac Cert
Copyright Nilsbuss AB © 2024