Vårt miljöarbete
Boka buss

Vårt miljöarbete

 

Inledning

Nilsbuss miljöpolicy värnar om ständig effektivisering och strukturering för ett väl fungerande miljöledningssystem. Vi strävar efter en miljömedveten verksamhet och att organisera miljöarbetet till ständig förbättring enligt gällande ställda krav.

En tydlig miljöpolicy med tydliga rutiner och identifierbara miljöaspekter om hur miljömål skall uppnås är av stor vikt för oss och miljön. En planerad verksamhet med kontinuerlig uppdatering och utbildning av de anställda ger ett ökat miljömedvetande inom hela koncernen.

Vi har ett väl inarbetat kretsloppstänkande inom organisationen med tydliga miljömål om hur miljöfarligt avfall skall hanteras för att bidra till en minimerad miljöbelastning.

 

Våra utgångspunkter

Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom att erbjuda kollektiva, miljöeffektiva resor med buss. Vi ska verka för ständiga förbättringar genom mål som sätts upp med hänsyn till miljön och följa upp dessa.

Våra insatser ska styras av en sammanvägd bedömning av vad som är bäst för miljön tillsammans med vad som är ekonomiskt försvarbart och tekniskt möjligt.

Vi ska förebygga förorening och följa eller överträffa tillämpliga lagar och andra krav som har koppling till våra miljöaspekter.

Samtliga medarbetare hos oss engageras och ser miljöförbättrande åtgärder som en imagefråga där långsiktiga investeringar ger en positiv bild av företaget, vilket på sikt även gynnar vår ekonomi.

Vår största påverkan på miljön sker vid trafikproduktionen och vi arbetar därför aktivt för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen av avgaser.

Vi genomför ständig energi- och bränslebesparande åtgärder och vi har tydliga miljökrav på leverantörer.

Vi har en miljöorganisation med tydlig ansvarsfördelning samt ett kontrollsystem med upprättade protokoll för att regelbundet kunna mäta och utvärdera vår miljöpåverkan.

Miljöindicier skall omedelbart rapporteras till den ytterst ansvarige.

Denna miljöpolicy kommuniceras till all vår personal samt berörda personer som arbetar på direkt uppdrag av oss och finns tillgänglig för allmänheten.

Nilsbuss AB skall arbeta efter ett långsiktigt hållbart miljöprogram för att kunna erbjuda miljöeffektiva resor med buss.

 

Miljöledningssystem

Nilsbuss AB har för hela sin verksamhet upprättat ett integrerat kvalitets- och miljölednings-system enligt standarderna för kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015 och för miljöledningssystem ISO 14001:2015.

 

Miljömål

Inom ramen för vår miljöpolicy fastställs övergripande miljömål för hela verksamheten samt detaljerade miljömål per process eller funktion. Miljömålen ska vara realistiska och mätbara. Våra mål följs upp och revideras 2 gånger per år.

Miljösmart resande AAA Sveriges Bussföretag Swedac Cert
Copyright Nilsbuss AB © 2024