Förnybara bränslen
Boka buss

Förnybara bränslen

Vi framför våra fordon endast på förnybara bränslen såsom HVO (Hydrotreated Vegetable Oils), RME (Rapsmetylester) och Biogas. Vår största leverantör av dessa drivmedel är Energifabriken, läs mer på deras hemsida https://energifabriken.se.

 

Miljöberäkning

År 2022 minskade Nilsbuss sina växthusgasutsläpp med motsvarande 4 753 544 kg CO₂ genom att använda HVO och RME istället för diesel.

Beräkningen är baserad på bränslets livscykel, så kallad "well to wheel", enligt gällande regelverk i hållbarhetslagen (lag (2012:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen) och granskas av oberoende tredje part. Beräkningsmodellen tar hänsyn till alla genererade växthusgasutsläpp (CO₂, CH₄ och N₂O) i hela kedjan från odling/insamling och produktion till användning av bränslet.

 

HVO

Den största skillnaden mellan HVO och traditionell fossil diesel är att huvudråvaran är förnybara vegetabiliska och animaliska fetter istället för fossil råolja. Denna skillnad ger HVO stora klimatfördelar jämfört med fossil diesel och leder till 80-90% lägre utsläpp av växthusgaser. Det är även mindre giftigt än fossil diesel och klassas inte som farligt för vattenlevande organismer. För tillverkning av HVO kan olika råvaror användas, bland annat slaktavfall, UCO (Used Cooking Oil), Rapsolja, Fiskolja, TCO (Technical Corn Oil), PFAD (Palm Fatty Acid Destillate) och tallolja.

Lägre emissioner med HVO jämfört med vanlig diesel:

CO2 (koldioxid) 90% lägre
Partiklar 33% lägre
NOx (kväveföreningar) 9% lägre
HC (kolväten) 30% lägre
CO (kolmonoxid) 24% lägre

 

RME

RME står för RapsMetylEster och är omförestrad rapsolja. RME ersätter fossilt bränsle i konventionella dieseldrivna fordon. Det framställs av raps och biometanol och blir ett giftfritt drivmedel. Växthusgaserna minskar med 66%. Den RME vi använder håller marknadens bästa kvalité, den har låg vattenhalten och lite föroreningar. 

Tillverkningen sker genom att en blandning av 90% rapsolja och 10% metanol reagerar i en förestringsanläggning under högt tryck och hög temperatur. I processen bildas RME och glycerol. RME är inte brand- eller miljöfarligt, ADR-klassat eller hälsoskadligt. Genom en behandlingsprocess köldsäkras bränslet och anpassas för nordiskt klimat. Detta skapar en outstanding driftsäkerhet, året runt, ned till 25 minusgrader. Den RME som vi använder är tillverkad i Sverige.

Med RME kommer flera fördelar:

  • 69% lägre klimatutsläpp (livscykelberäkning 2020)
  • Låg vattenhalt
  • Stabil hög kvalitet
  • Väl beprövad teknik
  • Giftfritt för människor och miljö
  • Ej brandfarligt
  • Bryts lätt ner i naturen

 

Biogas

Biogas är ett helt förnybart bränsle som framställs av biomassa och består till största delen av metan.

Det vanligaste sättet att framställa biogas är genom rötning. Mikroorganismer bryter då ner avfall och annat organiskt material i syrefri miljö. Processen används för att behandla slam från reningsverk, matavfall, gödsel och olika restprodukter från exempelvis livsmedelsindustri eller jordbruket. I biogasanläggningen fås också en näringsrik rötrest som kan användas som ekologiskt biogödsel inom jordbruket. Biogas kan också framställas av restprodukter från skogen genom en annan typ av process som kallas förgasning.

Uppgraderad biogas eller biometan kan transporteras i rörledningar i sammankopplade gasnät, eller i komprimerad form under högt tryck i gasbehållare. Biogas kan också kylas ner och transporteras i flytande form.

Biogasproduktion är ett effektivt sätt att ta hand om samhällets avfall och göra det till användbara miljövänliga produkter – biogas och biogödsel. Biogas kan ersätta fossila bränslen och på så sätt minska växthusgasutsläppen. Allra störst klimatnytta gör biogasen som fordonsgas genom att ersätta bensin och diesel, samtidigt som det ger minskade luftföroreningar i städerna. Genom biogödseln återförs viktiga näringsämnen till marken, kretsloppet sluts och resurskrävande handelsgödsel kan ersättas.

Snabb fakta:

  • Biogas består av metan, CH4, (40-80%) och koldioxid samt små mängder vatten och andra föreningar.
  • Biogas framställs genom rötning av organiskt material som matavfall, slam från reningsverk eller annan biomassa. Det kan också framställas genom förgasning av exempelvis skogsbiomassa.
  • För att höja energiinnehållet och kunna användas som fordonsgas eller matas in på ett gasnät renas biogasen från koldioxid och består då av ca 97 procent metan. Då kallas det även biometan och har ett energiinnehåll på 9,67 kWh per normalkubikmeter. Energiinnehållet i ren metan är 9,97 kWh per normalkubikmeter.
Miljösmart resande AAA Sveriges Bussföretag Swedac Cert
Copyright Nilsbuss AB © 2024